Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8536.jpg8536.jpg
8536.jpg8536.jpg
8536.jpg8536.jpg

Gra - Ciekawostki i gry biblijne dla dzieci i dorosłych. Pakiet 4

(0)

Elegancki pakiet zawieraj¹cy cztery programy biblijne, stanowi¹ce fascynuj¹ce i niezwykle ró¿norodne przedstawienie œwiata Biblii. Na 4 p³ytach CD znajduj¹ siê nastêpuj¹ce programy: 
- 100 Gier Biblijnych 
- Komputerowy Quiz Biblijny
- Kraina Biblijna Gra Przygodowa
- Multimedialny Œwiat Biblii. Ciekawostki i Gry Biblijne posiadaj¹ wartoœæ edukacyjn¹ zarówno dla dzieci, jak i doros³ych.Na czterech p³ytach znaleŸæ mo¿na miêdzy innymi: 
- Podró¿ po œwiecie biblijnym - gra edukacyjna pe³na weso³ych przygód i ciekawych zadañ
- Historiê powstania Pisma œw. i wiadomoœci na temat jêzyka, w którym zosta³o napisane 
- Ilustrowana encyklopedia terminów biblijnych 
- Quizy zawieraj¹ce ponad 600 pytañ uporz¹dkowanych tematycznie 
- Mapy geograficzne i tabele historyczne zwi¹zane z Pismem œw. 
- 100 gier biblijnych: zgadywanki, kolorowanki, krzy¿ówki obrazkowe i tekstowe, zapamiêtywanki, labirynty, puzzle i inne 
- Multimedialne opowiadania ze Starego i Nowego Testamentu napisane jêzykiem zrozumia³ym dla dzieci 
- 730 zdjêæ z miejsc biblijnych 
- Wiele informacji pomagaj¹cych zrozumieæ sens Biblii i jej znaczenie dla ¿ycia cz³owieka. Programy mog¹ byæ równie¿ wykorzystywane jako pomoc katechetyczna. Patronat nad wydawnictwem sprawuj¹ Franciszkanie.

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje