Księgarnia Księży Chrystusowców
Wyników 1 - 7 z 7

Gry, puzzle

8536.jpg

Gra - Ciekawostki i gry biblijne dla dzieci i dorosłych. Pakiet 4

Elegancki pakiet zawieraj¹cy cztery programy biblijne, stanowi¹ce fascynuj¹ce i niezwykle ró¿norodne przedstawienie œwiata Biblii. Na 4 p³ytach CD znajduj¹ siê nastêpuj¹ce programy: -...

71.36zł KUP

8538.jpg

Gra - Przypowieści biblijne. Gry i zabawy dla dzieci

W multimedialnym programie Gry i Zabawy z Przypowieœciami Biblijnymispotkasz Mi³osiernego Samarytanina, ubogiego £azarza, kupca szukaj¹cego pere³, Syna Marnotrawnego, Siewcê i wielu innych...

33.28zł KUP

8539.jpg

Gra - Kraina biblijna. Gra przygodowa

Gra przygodowa "Kraina Biblijna" to wyprawa przez opowieœci z Biblii. Gracza czeka wspania³a przygoda podczas zwiedzania krainy biblijnej i rowi¹zywania kilkudziesiêciu zadañ (krzy¿ówek...

42.90zł KUP

malzenska-gra-sklep-300x248

Gra - Małżeńska gra. Zbliżenia

Przy regularnym stosowaniu gwarancja zrozumienia i bliskości Małżeńska gra to szansa na poznanie zasad prawidłowej komunikacji, różnic między kobietą a mężczyzną, budowanie więzi małżeńskiej...

78.98zł KUP

Dodatkowe informacje